MỤC VỤ & PHỤNG VỤ BÍ TÍCH

 Chúa Nhật
 - Việt Ngữ:   1:00 pm - 1:50 pm
 - Giáo Lý:      1:55 pm - 2:50 pm
 - Thánh Lễ:   3:00 pm

 Thứ Sáu Đầu Tháng
 - Chầu Thánh Thể: 7 pm

 Thứ Sáu Mùa Chay
 - Ngắm Đàng Thánh Giá: 7 pm

 Rửa Tội: Liên lạc Sơ Madeline (760) 945-8040 hoặc cha QN.

 Hôn Phối: Liên lạc cha QN tối thiểu 9 tháng trước đám cưới theo luật Giáo Phận San Diego.
  
 Giải Tội:
Tiếng Anh: Tues. 6:00pm
Tiếng Việt: Sat.   3:00pm - 4pm
or Liên lạc cha QN (760) 945-8014 bất cứ lúc nào.

Xức Dầu: Bất cứ lúc nào

Mục Vụ Tư Vấn: Liên lạc Giáo Xứ (760) 945-8000 hoặc cha QN để lấy hẹn.


:: BAN PHỤNG VỤ
   Ban TTV Thánh Thể
   Ban TTV Đọc Sách
   Ban Phòng Thánh  
   Ban Giúp Lễ
   Ban Trang Trí Phụng Vụ
   Ban Nhận & Dâng Lễ Vật
   Ban Lễ Cưới
   Ban Tiếp Đón

:: BAN GIÁO LÝ NGƯỜI LỚN

TRƯỜNG VIỆT NGỮ & GIÁO LÝ

:: BAN XÃ HỘI
   Phở Tình Thương
   Ban Tang Lễ

:: BAN ẨM THỰC

:: BAN VĂN NGHỆ

:: CA ĐOÀN
   Ca Đoàn Thánh Linh
   Ca Đoàn Thiếu Nhi

:: PHONG TRÀO/ĐOÀN THỂ
   Phong Trào Cursillo
   Thăng Tiến Hôn Nhân
   Giới Trẻ

Chua Giesu Giang Nuoc Troi

   Sinh Hoạt Sắp Tới (Upcoming Events)  Tin Tức Đáng Chú Ý (Noticeable News)